Events VR Inkubator

REGULAMIN WYDARZENIA KULINAREGO „BITWA NA KUCHNIE”

 1. DEFINICJE
 2. Organizator” – spółka DC Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-113), przy ul. Reglowej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585984, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer REGON: 3633001768 oraz numer NIP: 6793118767;
 3. Regulamin” – niniejszy dokument określający warunki organizacji i udziału w wydarzeniu kulinarnym „Bitwa na kuchnie”;
 4. Wydarzenie” – pokaz kulinarny połączony z degustacją potraw zorganizowany w VR Inkubatorze w Fałkowie (Fałkowo 1P, 62-262 Fałkowo) w restauracji InSide;
 5. Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu do udziału w Programie Szkoleniowym na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Przedstawiciel Organizatora” – osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Organizatora albo pracownik Organizatora albo osoba współpracująca z Organizatorem w oparciu o umowę cywilnoprawną, która uczestniczy w organizacji Wydarzenia;
 7. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ORGANIZACJA WYDARZENIA
 9. Wydarzenie zostanie zorganizowane w dniu 20.01.2024. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.00 i będzie trwało około 4 h.
 10. Czas trwania Wydarzenia jest orientacyjny. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora w przypadku, jeśli Wydarzenie zakończy się wcześniej lub później.
 11. Podczas Wydarzenia Uczestnikom zostanie zaprezentowany pokaz kulinarny z udziałem personelu restauracji InSide oraz zaproszonych gości, połączony z degustacją potraw przyrządzonych przez kucharzy restauracji InSide oraz zaproszonych gości. Menu degustacyjne załącznik nr 1 do Regulaminu.

III. ZASADY UCZESTNICTWA. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Aby wziąć udział w wydarzeniu, niezbędny jest zakup biletu wstępu. Pula dostępnych miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu, w przypadku, gdy limit miejsc został już osiągnięty.
 2. Zakup biletów wstępu na Wydarzenie jest możliwy w niżej wymienionych punktach:
  1. Siedziba Organizatora: ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań,
  2. Siedziba VR Inkubatora: Fałkowo 1P, 62-262 Fałkowo,
 3. Można dokonać rezerwacji biletu wstępu na Wydarzenie:
  1. Elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora na adres poczty elektronicznej: s.ginter@restauracja-inside.pl;
  2. Elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości z wykorzystaniem funpage Organizatora na platformie Facebook;
 4. Zarezerwowane bilety wstępu muszą zostać zakupione i odebrane nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia. Po tym czasie rezerwacja wygasa, a zarezerwowane bilety wstępu, które nie zostały odebrane w powyższym terminie, wracają do puli dostępnych do nabycia biletów wstępu.
 5. W przypadkach niezależnych od Organizatora, m.in. w przypadku siły wyżej, wprowadzenia przez organy państwa lub urzędy państwowe ograniczeń bądź restrykcji w zakresie gromadzenia się osób, Organizator może zmienić termin Wydarzenia. O powyższym Organizator powiadomi Uczestników:
  1. drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej lub danych konta Facebook, podanych przy dokonywaniu rezerwacji – o ile Uczestnik dokonywał rezerwacji;
  2. Na dedykowanej Wydarzeniu stronie internetowej, w mediach społecznościowych – w taki sposób, aby zapewnić dotarcie tej informacji do jak najszerszego grona Uczestników.
 6. Przedstawiciel Organizatora ma prawo odmówić udziału w Wydarzeniu z jednoczesnym podaniem przyczyny odmowy w przypadku, gdy poweźmie on uzasadnione wątpliwości co do zdolności Uczestnika do udziału w Wydarzeniu, w szczególności w przypadku, gdy pozostaje on pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających lub wykazuje on objawy choroby zakaźnej.
 7. DANE OSOBOWE. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest Organizator.
 9. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 10. Klauzula obowiązku informacyjnego, o którym mowa, w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 11. Przedstawiciele Organizatora będą podczas Wydarzenia wykonywać zdjęcia, na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestników. Zdjęcia będą wykonywane w sposób spontaniczny w celu stworzenia dokumentacji fotograficznej (fotorelacji) z Wydarzenia. Każda osoba może wnieść uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania jej danych osobowych.
 12. Wydarzenie może zostać w całości lub części nagrane przez Przedstawicieli Organizatora. Na nagraniu może zostać utrwalony wizerunek Uczestników. Nagranie zostanie wykonane w sposób spontaniczny, w celu stworzenia dokumentacji (wideorelacji) z Wydarzenia.
 13. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestników utrwalonego na nagraniu lub na zdjęciach będzie odbywać się w oparciu o zgodę osoby, o której mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 albo na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Publikacja zdjęć lub nagrań wykonanych w czasie Wydarzenia służy celom informacyjnym, dokumentacyjnym, promocyjnym i reklamowym Organizatora.
 14. Publikacja zdjęć oraz nagrań, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, odbywać się będzie w następujący sposób:
  1. na profilach Organizatora, Restauracji InSide Fałkowo oraz VR Inkubatora w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIN;
  2. Na stronach internetowych Organizatora, Restauracji InSide Fałkowo oraz VR Inkubatora;
  3. W materiałach cyfrowych promocyjnych Organizatora, Restauracji InSide Fałkowo oraz VR Inkubatora, w tym za pośrednictwem reklam Google (display) i Meta ADS.
 15. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z wykonywaniem fotografii znajduje się w klauzuli obowiązku informacyjnego, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 16. Organizator nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych Uczestników i osoby trzecie bez zgody właścicieli wizerunku. Organizator wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 17. UWAGI KOŃCOWE
 18. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 19. Załącznikiem stanowiącym integralną część Regulaminu jest klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2023 r.

Załącznik nr 1 – menu degustacyjne

Menu AZJATYCKIE:

Amuse-bouche

Dim sum/krab/suszona krewetka/dorsz/sos sojowy

Przystawka:

Przegrzebek/shitake/skorzonera/xo sos/nori

Danie główne mięsne:

Halibut/shio koji miso/choy sum/enoki/yuzu

Menu bezmięsne EUROPEJSKIE:

Amuse- bouche

Vege łosoś/ ogórek/ estragon/ prosecco

Przystawka:

Raviolo/ orzech laskowy/ topinambur/ parmezan/ sos grzybowy

Danie główne:

Tarta tatin/ grzyby/ karczoch/ pomidor/ bazylia/ rukola/ balsamico

Menu mięsne EUROPEJSKIE:

Amuse-bouche

Ostryga/ ogórek/ estragon/ prosecco

Przystawka:

Raviolo/ orzech laskowy/ topinambur/ parmezan/ sos grzybowy

Danie główne:

Perliczka/ pasternak/ słona granola/ brusznica/ sos z perliczki

Menu DESER:

Intermezzo:

Pianka marakuja z bergamotką 

Deser:

Mus kokos limonka / biała czekolada estragon / financier masło palone / puder yuzu 

Załącznik nr 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z organizacją pokazu kulinarnego połączonego z degustacją potraw w restauracji InSide w VR Inkubatorze w Fałkowie (dalej jako: “Wydarzenie”) jest spółka DC Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-113), przy ul. Reglowej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585984, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer REGON: 3633001768 oraz numer NIP: 6793118767 (dalej zamiennie jako: „Organizator, „Administrator”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielonych w związku z udziałem w Wydarzeniu można skontaktować się z nami pod adresem biuro@dc-centrum.pl.

Dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie:

 • wizerunku uczestników Wydarzenia i innych osób, jakie znajdą się na terenie, na jakim odbywa się Wydarzenie (np. utrwalonych w postaci zdjęcia lub nagrania wideo) – przez okres 3 lat;
 • informacji wskazanych podczas dokonywania rezerwacji biletów wstępu, takich jak: imię, nazwisko lub pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – przez okres niezbędny dla udziału w Wydarzeniu, jednak nie dłużej niż przez 1 rok;
 • Informacji wskazanych podczas dokonywania rejestracji na Wydarzenie, takich jak: imię i nazwisko – przez okres niezbędny dla udziału w Wydarzeniu, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wizerunku uczestników Wydarzenia i innych osób, jakie znajdą się na terenie, na jakim odbywa się Wydarzenie tylko dla celów informacyjnych, dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych Wydarzenia. Takie przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator może wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunek konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób tylko, jeśli uzyskał na ten cel zgodę, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych w celu odebrania tej zgody i przetwarzania wizerunku zgodnie z udzieloną zgodą odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie informacji podanych podczas rezerwacji biletów wstępu dla celów zapewnienia możliwości uczestnictwa Państwa w Wydarzeniu i zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Takie przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia udziału w Wydarzeniu i jego podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielenie takich danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do zarezerwowania biletów wstępu.

Powyższe cele nie są jedynymi, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, w niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator, w celu przechowywania, przygotowania, obróbki oraz publikacji i dystrybucji materiałów będzie wspierał się pomocą firm zewnętrznych takich jak podmioty obsługujące systemy informatyczne i udostępniające narzędzia informatyczne, marketingowe. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku zgodnie z udzieloną zgodą może się wiązać z przekazaniem danych osobowych do odbiorców – mediów społecznościowych i mediów tradycyjnych. Może się to wiązać również z przekazaniem danych osobowych do państw trzecich.

__________________________________________________________________________________

TREŚĆ ZGODY

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie, rozpowszechnianie i przetwarzanie przez DC Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: DC Centrum) mojego wizerunku, utrwalonego podczas wydarzenia kulinarnego w dniu [data] w VR Inkubatorze w Fałkowie, jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, we wszelkich celach informacyjnych, dokumentacyjnych reklamowych i marketingowych DC Centrum, VR Inkubatora oraz Restauracji InSide Fałkowo.

Wyrażam także zgodę na to, aby utrwalony wizerunek, w razie potrzeby był zestawiony z wizerunkami innych osób, uzupełniony towarzyszącym komentarzem, użyty w prezentacjach i filmach marketingowych, montowany, modyfikowany, dodawany do innych materiałów marketingowych, innych materiałów. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie na portalach społecznościowych) oraz zamieszczenie we wszelkich materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych publikowanych przez DC Centrum, VR Inkubator oraz Restaurację InSide Fałkowo.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.